Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

2022

2022 is going to be one of the key things in my life. It’s the last year of school, and I’m already going to university. I still can’t believe it. This year, I’m going to have to forget about freedom and concentrate on studying and grades. I want to be a lawyer , it’s always been my big dream and for that I have to go a very long way.

I look forward to the moment when It will be possible to breathe out calmly .

Wish me good luck❣️

Reading

Is Banning Single Use Plastic the Right Option?

Around the world, people are realising the significant problems caused by plastic waste. In the last 65 years, we have become increasingly dependent on plastic. It’s easy to understand why: it’s cheap to produce, light – therefore easy and cheap to transport – and incredibly strong and durable. But it’s these advantages which also make it so harmful. _____1_____. The micro-plastics that result from these processes are harmful to the environment. It is also very difficult to recycle, in fact currently only 9% of all the plastic produced has been recycled. _____2_____. 

One popular solution to the problem is to prohibit single use plastics. In the UK, supermarkets are being encouraged to set up plastic-free aisles, in which the food is displayed loose, and shoppers are encouraged to make more environmentally-friendly choices in packing and transporting their food. A tax has already been placed on plastic carrier bags, which has cut their use by 90%. _____3_____. Schemes for reducing the use of plastic bottles are also being considered, including paying people to return bottles to shops and increasing the number of public drinking fountains. Some governments, such as Canada and India, have even promised to ban the use of single-use plastic altogether by the not-too-distant future. 

_____4_____. One of the fields where single-use plastic has a vital role is medicine. This is not just because of its low cost. It’s also because, by using dishes, vials, syringes and so on just once, infection and cross-contamination are minimised. _____5_____. Plastic packaging is also crucial in the food industry, as it ensures that food is safe for consumers. Meanwhile, the provision of bottled water in poor regions and in emergency situations has reduced the spread of water-borne diseases and saved many lives. 

Another issue is that alternative materials to plastic are often more environmentally harmful than plastic. Take paper bags, for example. Research by the Northern Ireland Assembly shows four times more energy is required to manufacture a paper bag than a plastic bag. _____6_____. Even more, pollution is created when paper bags degrade, in fact, they generate 70% more air and 50 times more water pollutants than plastic bags. _____7_____. Other alternatives, like aluminium, glass, card or cotton, similarly have environmental issues of their own. 

Clearly there is a need to reduce plastic waste and its impact on the environment. However, simply banning their single use may not be the best option. Industries that rely on single-use plastics for people’s health and safety must be accommodated. _____8_____. Meanwhile, a better solution to banning all plastics might be to invest in redesigning plastics that can be readily broken down and remanufactured, and better recycling technology.

People should sometimes do things they don’t enjoy doing.

I agree that sometimes people should do things that they don’t enjoy doing. This is a basic part of our routine . Same things that aren’t sound good, are still good for us in some case .

We don’t enjoy some things we should do, but it will do us good.

For example, sometimes i don’t like to work hard, because it is boring somehow.But, i need a result, so i must do it.

Doing something we don’t enjoy doing can lead to enjoyment. Simply by trying it again, we may decide we like doing it

Why Challenges?/Ինչու՞ մարտահրավերներ

թարգմանություն*

Մենք շրջապատված ենք մարտահրավերներով:Նրանք կարող են լինել խոշոր, փոքր, տեղական, գլոբալ, կարճաժամկետ և երկարաժամկետ:

Ոմանք մենք ենք ընտրում, ոմանք մեզ:

Որոշ մարտահրավերներ մենք անհամբեր սպասում ենք,իսկ որոշակիից վախենում,լուծում խնդիրը,իսկ երբևէ անտեսում:

Ի վերջո, թե ինչպես ենք մենք անհատապես և համախմբված արձագանքում մարտահրավերներին, որոշելու է մեր ապագան:

Քանի որ խնդիրներն ավելի ու ավելի բարդ և հրատապ են դառնում, կարևոր է ներգրավված սովորողների սերունդ մշակելու անհրաժեշտությունը, որոնք հագեցած կլինեն մարտահրավերները բացահայտելու և նոր և կայուն լուծումներ մշակելու համար:

Մարտահրավերների օգտագործումը ուսուցման մեջ ձևավորելու համար առաջացել է հեռուստատեսության ուսումնասիրությունից, մարդկանց հետ զրույցներից, ովքեր իրենց կյանքում կենտրոնանում են Մարտահրավերների վրա և արտացոլում են անձնական ուսուցման փորձառությունները դասարանի ներսում և դրսում:

Հաջողակ խմբերն ու անհատները, երբ հանդիպում են մարտահրավերի, օգտագործում են փորձը,ներքին և արտաքին ռեսուրսները, մշակում են ծրագիր և առաջ են գնում,լավագույն լուծումը գտնելու համար:

Ճանապարհին կան փորձեր, ձախողումներ, հաջողություններ և, ի վերջո, հետևանքներ գործողությունների համար: Ուսումնական միջավայրում մարտահրավերներ ավելացնելով՝ արդյունքը դառնում է հրատապություն,կիրք և սեփականություն. Այս բաղադրիչները հաճախ բացակայում են դպրոցներում:

Պատկերացրեք, որ միլիոնավոր լիազորված սովորողներ կենտրոնացած են տեղական և գլոբալ մարտահրավերներին լուծումներ գտնելու վրա՝ որպես իրենց դպրոցական աշխատանքի մի մաս: Աշխարհն ավելի լավ տեղ է դառնում։

Աղբյուրը՝https://www.challengebasedlearning.org

Do girls face more societal pressure than guys?

Every person on this earth has faced pressure from society. Whether it’s a woman or a man. What is social pressure and how does it appear.
“Peer pressure (or social pressure) is the direct influence on people by peers, or the effect on an individual who gets encouraged to follow their peers by changing their attitudes, values or behaviors to conform to those of the influencing group or individual.”
One of the reasons that It appears is when you express an opinion, or hold a position that is not supported by the majority.

In our society, since ancient times, the opinion was laid that a man is always and in everything is right, even if the same opinions are expressed with a woman. You can read many articles, books and stories about feminism and the history on the internet.

In the modern world, this topic is now one of the most discussed and controversial. In my opinion, now all opinions are taken into account, regardless of gender. In my society, in the circle of my friends, where there are both girls and boys, it is customary to listen, accept and, in some cases, help. There are always controversial opinions and points, but people should remain human and not encroach on a person because of what he thinks or what everyone else does not like.

Is it worse to fail at something or never attempt it in the first place?

This question is really decisive for every human,whos making an important or just an insignificant choice.

Missing out the chance is one of the worst things. Because if you choose to fight and try, You make your life and yourself better and better. Trying is the way to create your own story, and become the best version of yourself.

I agree with the opinion that sometimes life gives us a very difficult and heavy time to make a decision, which could change our lives . Making mistaken chooses is a part of life, and if you are afraid to do it, you will stay at the same point.

it is absolutely horrible for me to live a life full of “what if”, a life with unfulfilled dreams, desires, ambitions and hopes. I choose my reality. I incarnate all my wishes .

Only you can decide if you can live without trying. This is one of the universal rules of life, whether we like it or not. The greater the risk, the greater the reward …

My strategies to staying calm

For me staying calm is a little bit problem. Because in some situations if something hurts me i just can’t keep calm,

I have some strategies for keeping calm

1 First is just calmly speak out

2 speak with yourself , clear your mind

3 talk to someone, who understands you

4 occupy yourself with something else, distract yourself

5 eat something

Stay calm and just understand that every situation helps you to get more stronger

the most important thing is harmony in your soul, because it is able to create happiness out of nothing

🧘🏼‍♀️

Does religion do more harm than good?

Everyone accepts religion in their own way. Whether religion brings more good or bad depends on the person.

Religion is like hope and belief in something other than yourself.

Probably, this is the most controversial topic, and all religions not only contradict, but sometimes coincide in something.

I think that Belief in something as a whole cannot bring harm, on the contrary, it gives hope and strength. It doesn’t matter what your religion is, the main thing is that it is sincere and honest.

Many people believe only on themselves and in their own strengths, and not on religion. And some are quite the opposite.

So, i think it all depends on the personality, and it’s really good if your belief brings you only good.

Timing is everything⏳

Time is something that goes away,and we should hold back,and try to spend it in favor.

Timing is very important part of daily life. Everyone should organize their day so that it doesn’t go to waste.
For example tomorrow i am very busy,so i must schedule wake up time,dress and a little bit make up time,school time,chiil time,extra-classes time and many other deals until the late evening.So it’s foremost to know how to organize our time.And if i don’t do this, my day will be passed.

So that’s why timing is everything. Everything is in our hands and we must live every day to the fullest

“Gifted”.Film review

This film captivates from the first minutes with its story, characters, and the idea that even gifted people should enjoy simple trifles
Frank grows up his little niece, Mary. The girl is different from her peers and is ahead of her development and truly hopeful. In the lives of Frank and Mary, the girl’s grandmother, Evelyn, appears, who is ready to take the child away from Frank for the sake of Mary’s future mathematical achievements.
This is a very touching family drama that tells the story of a gifted person from the side of happiness and unhappiness.
The girl’s mother, Diana was a talented matematimatisian.No was her brilliant mind and was the cause of the trouble. Deprived of life’s simple pleasures, who grew up with an awareness of its uniqueness Diana was under the constant pressure of his demanding mother. Now Mary is in the same situation
Grandma was once a good mathematician herself, but she made her choice in favor of the family. Therefore, the consequences of unfulfilled ambitions soon returned. And she began to demand first accomplishments from her daughter, and then from her granddaughter. All for Science! Evelyn didn’t love her family as much as she did mathematics.
However, the girl was lucky to have such a good uncle, who left his private life, just to give her a happy childhood. He taught her to appreciate simple things, thereby giving the girl a simple childhood, which her mother was deprived of. In addition, he insisted on a simple school, rather than specialized, that girl has got friends — «if separate leaders get selfish.»
I think for a seven-year-old child an ordinary carefree childhood, without obligations is more important. The final decision for your future needs to be taken at an already conscious age.
This film shows that sometimes giftedness and great intelligence can be a curse for a person!

❤️👨‍👧