Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

2022

2022 is going to be one of the key things in my life. It’s the last year of school, and I’m already going to university. I still can’t believe it. This year, I’m going to have to forget about freedom and concentrate on studying and grades. I want to be a lawyer , it’s always been my big dream and for that I have to go a very long way.

I look forward to the moment when It will be possible to breathe out calmly .

Wish me good luck❣️

Reading

Is Banning Single Use Plastic the Right Option?

Around the world, people are realising the significant problems caused by plastic waste. In the last 65 years, we have become increasingly dependent on plastic. It’s easy to understand why: it’s cheap to produce, light – therefore easy and cheap to transport – and incredibly strong and durable. But it’s these advantages which also make it so harmful. _____1_____. The micro-plastics that result from these processes are harmful to the environment. It is also very difficult to recycle, in fact currently only 9% of all the plastic produced has been recycled. _____2_____. 

One popular solution to the problem is to prohibit single use plastics. In the UK, supermarkets are being encouraged to set up plastic-free aisles, in which the food is displayed loose, and shoppers are encouraged to make more environmentally-friendly choices in packing and transporting their food. A tax has already been placed on plastic carrier bags, which has cut their use by 90%. _____3_____. Schemes for reducing the use of plastic bottles are also being considered, including paying people to return bottles to shops and increasing the number of public drinking fountains. Some governments, such as Canada and India, have even promised to ban the use of single-use plastic altogether by the not-too-distant future. 

_____4_____. One of the fields where single-use plastic has a vital role is medicine. This is not just because of its low cost. It’s also because, by using dishes, vials, syringes and so on just once, infection and cross-contamination are minimised. _____5_____. Plastic packaging is also crucial in the food industry, as it ensures that food is safe for consumers. Meanwhile, the provision of bottled water in poor regions and in emergency situations has reduced the spread of water-borne diseases and saved many lives. 

Another issue is that alternative materials to plastic are often more environmentally harmful than plastic. Take paper bags, for example. Research by the Northern Ireland Assembly shows four times more energy is required to manufacture a paper bag than a plastic bag. _____6_____. Even more, pollution is created when paper bags degrade, in fact, they generate 70% more air and 50 times more water pollutants than plastic bags. _____7_____. Other alternatives, like aluminium, glass, card or cotton, similarly have environmental issues of their own. 

Clearly there is a need to reduce plastic waste and its impact on the environment. However, simply banning their single use may not be the best option. Industries that rely on single-use plastics for people’s health and safety must be accommodated. _____8_____. Meanwhile, a better solution to banning all plastics might be to invest in redesigning plastics that can be readily broken down and remanufactured, and better recycling technology.

People should sometimes do things they don’t enjoy doing.

I agree that sometimes people should do things that they don’t enjoy doing. This is a basic part of our routine . Same things that aren’t sound good, are still good for us in some case .

We don’t enjoy some things we should do, but it will do us good.

For example, sometimes i don’t like to work hard, because it is boring somehow.But, i need a result, so i must do it.

Doing something we don’t enjoy doing can lead to enjoyment. Simply by trying it again, we may decide we like doing it

Կետադրության ստուգում

Շոգենավի քթի տակից դուրս թռչելով՝միմյանց հետևից հափշտակ վազում էին ջրի ուղատարած ծալքեր, որոնք նման էին մետաքսյա ծանր գործվածքի ծալքերի։ Նրանք խռովահույզ վազում էին, և շարունակ լայնանալով ու կնճռոտվելով՝վերջապես հարթվում էին, հավասարվում և ծփծփալով չքանում։ Միակերպ ճռնչացող անիվների տակ կծկվում էր ուռճացած փրփուրը, և կաթի պես սպիտակի տալով, մեղմ վշշալով փշրվում, օձագալար հոսանքներով ցիրուցան էր լինում և կորչում` կուլ գնալով մառախուղին։ Երբեմն-երբեմն ծովաշուշանն էր ելնում ջրի երես, բայց նույն վայրկյանին էլ, գլխի վրա շուռ գալով՝ սուզվում մեղմահույզ ջրի հատակը։

Անդադար ու մեղմահնչուն ծնգծնգում էր ղեկի մոտ կախված զանգակը: Նավապետը՝ փոքր ինչ կքած ուսերով արևավառ, ու լռակյաց մի մարդ, հոտնկայս ծխում էր իր կարճ ծխամորճը, իսկ նրա հետաքնին հայացքը հածում էր ծովի անսահմանության վրա: Իմ բոլոր հարցերին նա կցկտուր էր պատասխանում: Ակամա ես դիմում էի իմ միակ ուղեկցին՝ կապիկին: Նստում էի նրա կողքին և նա ցնծագին ուրախությունից գլուխկոնծի էր տալիս լպրծուն տախտակամածի վրա: