Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

«Սասնա Ծռեր»փառատոն

Այսօր երկրորդ անգամ մասնակցեցի «Սասնա Ծռեր» փառատոնի շրջանում կազմակերպված կավագործության/նկարչության դասընթացներին: ՝

Ես ընտրեցի նկարչություն կտորների վրա: Անկեղծ ասած,ինքս ինձնից չէի սպասում,որ կստացվի,քանի որ նկարչության հետ առանձնապես սեր չունեմ: Բայց մի քանի ուղղություն ստանալուց հետո,արդեն կարողանում էի հմուտ աշխատել:

Այս նախագծի մասին մեզ տեղեկացրել է տ. Սոֆյան, իսկ աշխատել ներկերի և կավի հետ աշխատել սովորեցրեց ընկեր Թագուհին:

Ահա իմ աշխատանքները՝


Այլ՝

Նկարի հեղինակ՝Նունե Խաչիկողլյան

Graffiti

What is a graffiti ? Here is the meaning of this word from internet.

Graffiti  is writing or drawings made on a wall or other surface, usually without permission and within public view. Graffiti ranges from simple written words to elaborate wall paintings, and has existed since ancient times, with examples dating back to ancient Egypt, ancient Greece, and the Roman Empire.

In modern times, spray paint and marker pens have become commonly used graffiti materials, and there are many different types and styles of graffiti; it is a rapidly developing art form.

Graffiti in New York City 

Street art was born in NYC during the 1970s, a time when the city was bankrupt and wracked by crime. Almost as a response to the chaos, young kids from the Bronx and Brooklyn began bombing subway cars and buildings with graffiti tags. It was an illegal and sometimes dangerous activity, but it created an art form that would spread around the world, and find its way into NYC galleries and museums in NYC.

Graffiti in New York City has had a substantial role in the rise of property crimes at the local, national, and international scale. Originating in the New York City Subway and spreading beyond it, graffiti is among the most common forms of vandalism committed today.

The Audubon Mural Project

Since the days when President Ford told New York to drop dead while the Bronx and Alphabet City were burning, Manhattan has become a haven for billionaire financiers and foreign oligarchs whose real estate investments have jacked up rents to the point of making the five boroughs unlivable for anyone who isn’t rich, or willing to spend their entire income on an apartment. Still, street art thrives, ironically as a sanctioned activity sponsored by business owners, community groups and even developers. But don’t worry: It’s still imbued with the same panache and attitude that made it so compelling back in the day—as you’ll see by checking out our list of the top spots to see graffiti in NYC.

Graffiti in London

Over the years, graffiti in London has taken on the posher, more acceptable name of Street Art, in order to hide its illegal roots. But we like to keep it real here at Movebubble, which means calling the fantastic drawings and writing by these great artists by the original name: graffiti.

London's famous graffiti tunnel to become a focal point of a ...

In London, art is all around you. This is particularly true in the streets of East London’s trendsetting Shoreditch, which are emblazoned with creative street art all year round. 

Ավետիք Իսահակյան/Մեկը չեղավ, որ իմանար վշտերս

Մեկը չեղավ, որ իմանար վշտերս

Մեկը չեղավ, որ իմանար վշտերս,
Քնքուշ ձեռքով դարման աներ վերքերիս.
Մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս,
Անուշ բույր տար, վարդի գույն տար երգերիս:

Կյանքս կտամ սրտից բխած համբույրին,
Ա՜խ, թէ մեկը ինձ հասկանա՜ր ու սիրե՜ր:
Ի՞նչ կա երկրում և՛ սրբազան, և՛ անգին,
Քան թէ զոհվել, քան թէ լինել անձնվեր:

Բայց ես կյանքում շա՛տ սիրեցի ու լացի, —
Մեկը չեղավ, որ ամոքեր վշտերս,
Սիրող սրտի ծարավ, ծարավ մնացի,
Մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս…

Personne ne connaissait mon chagrin

Personne ne connaissait mon chagrin.
Il guérira mes blessures d’une main douce.
Il n’y avait personne pour caresser mes roses,
Donnez-moi un arôme doux, donnez-moi une couleur rose sur mes chansons.


Je donnerai ma vie avec un baiser de mon coeur
Quelqu’un pour me comprendre et m’aimer !
Qu’est-ce que «sacré», «inestimable» dans le pays?
Plutôt que de mourir que d’être désintéressé.


Mais j’ai beaucoup aimé et pleuré dans ma vie.
Il n’y avait personne pour me pleurer,
Un cœur aimant aspire, aspire
Il n’y avait personne pour caresser mes roses